Meleklere İman

Melekler kaç gruba ayrılır, vazifeleri nelerdir?

Meleklerin sayısını ancak Allah-u Teâlâ bilir. Kur’an’da ve hadislerde meleklerin sayıları hakkında açık bir bilgi mevcut değildir. Ancak hadislerde nakledilen haberlere dayanarak, sayılamayacak kadar çok olduklarını söylememiz mümkündür. Hatta Efendimiz (s.a.v.)’in haber verdiğine göre, her bir yağmur damlasını bir melek indirmekte ve bir daha o meleğe sıra gelmemektedir. Meleklerin meşhur kısmını ve vazifelerini şöylece sıralamak mümkündür:

Vahiy Meleği: Hz. Cebrail

Cebrail (a.s.) dört büyük melekten biridir. Allah tarafından peygamberlere vahiy getirmekle görevlendirilmiştir. İsmi Kur’an’da üç yerde “Cibril” olarak geçmektedir. Ayrıca ayetlerde; “ruh, resulün kerîm, ruhu’l-emin, ruhu-l kudüs” gibi isimlerle de zikredilmektedir. Bir hadiste ise bunlara ilaveten “en-nâmus” diye isimlendirilmektedir.

Sur meleği: Hz. İsrafil

Sura üfleyecek olan meleğin adı İsrafil’dir. Adı, hadislerde dört büyük meleğin içinde zikredilir. İsrafil (a.s.) sura iki defa üfleyecek, ilkinde kıyamet kopacak, ikincisinde ise tekrar diriliş meydana gelecektir. Bu görevinden dolayı İsrafil’e “sur meleği” ismi de verilmektedir.

Peygamber (s.a.v.)’e surun mahiyeti sorulunca şöyle demiştir:

“Üfürülen bir boynuzdur.” (Ahmed b. Hanbel, II, 196).

Peygamber (s.a.v.), “İsrafil suru tutmuş hazır bir şekilde, kendisine ne zaman üfürmek için emredileceğini bekliyor.” buyurmuştur. (Taberî, Câmiu’l-Beyân, VII, 211; İbn Kesir, Tefsîru’l-Kur’âni’l-Azim, Mısır, t.y. III, 276)

Ölüm meleği: Hz. Azrail

Görevi ölüm vakti gelenlerin ruhunu teslim almaktır. Kur’an’da “Melek-ul mevt” yani “ölüm meleği” namıyla ifade edilmiştir.

De ki: “Size vekil kılınmış olan ölüm meleği canınızı alacak, sonra döndürülüp Rabbiniz’e götürüleceksiniz.”(Secde:11)

Kâinattaki hadiseleri idare eden melek: Hz. Mikâil

Dört büyük melekten biri olup Allah tarafından yağmurun yağdırılması, rüzgârın estirilmesi, mevsimlerin tanzimi gibi tabii olaylara ve mahlukatın rızıklarının idaresine vasıta kılınmıştır. İsmi, Kur’an’da sadece bir ayette geçer. Hz. Mikâil, yeryüzü tarlasında ekilen ilahî sanat eselerine, Cenab-ı Hakk’ın kuvvetiyle ve emriyle nezaret eden bir melektir.

Kirâmen Kâtibin melekleri

İnsanın sağında ve solunda görevli olarak bulunan iki meleğin adıdır. Sağdaki, iyi iş ve davranışları; soldaki ise kötü iş ve davranışları tespit etmekle görevlidir. ‘Hafaza melekleri’ adı da verilen bu melekler, kıyamet günü hesap sırasında yapılan işlere de şahitlik edeceklerdir.

Mukarrebûn melekleri

İlliyyûn ve Kerubiyyûn olarak da anılan bu melekler, Allah’ı tesbih ve zikirle görevli olup O’na çok yakın ve O’nun katında şerefli bir mevkide bulunurlar.

Hamele-i arş melekleri

Arşı taşıyan meleklerin adıdır. Kur’an’da haklarında şöyle buyrulur: “Arşı taşıyan, bir de onun çevresinde bulunan melekler devamlı olarak Rab’lerini zikreder ve O’na hamd ederler.”

Münker ve Nekir melekleri

Ölümden sonra kabirde sorgu ile görevli iki melektir. “Münker” ve “Nekir” kelimeleri; bilinmeyen, tanınmayan ve yadırganan anlamlarına gelmektedir. Mezardaki şahsa, hiç görmediği bir şekille gelmeleri sebebiyle bu ismi almışlardır. Bu iki melek kabirdeki ölülere, Rabb’in kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? şeklinde sorular yöneltirler ve o insana, alacakları cevaplara göre muamele ederler.

Bu zikredilen meleklerden başka daha birçok melekler vardır. Hadis-i şeriflerde; insanın kalbine doğruyu ve gerçeği ilham eden, Kur’an okunurken yeryüzüne inen, yeryüzündeki hayvanların manevi çobanları olan, bulutları sevk eden, gök gürültüsünü çıkaran ve daha başka birçok çeşit meleklerden bahsedilmiştir.

Bir Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu