Allah'ın İsimleri

Allah’ın İsimleri Esma-ül Hüsna (99 İsm-i Şerif)

“Resülullah (s.a.v) buyurdular ki: “Allah’ın doksan dokuz ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. Allah tektir, teki sever.”

Buhârî, Daavât 68; Müslim, Zikir 5, (2677)

“Yaratılışın en yüce gayesi Allah’ı tanımak ve bilmektir.”

Allah’ın isimlerini anlatan video serimizi izlemek için tıklayınız.

 

ESMA-ÜL HÜSNA

ALLAH: Kendinden başka ilah olmayan, tüm alemlerin yaratıcısı
olan zatın ismi. Bu isim tüm isim ve sıfatları kendinde toplar.
1. ER-RAHMÂN: Dünyada tüm yarattıklarına rızık verip
ihsanda bulunan.
2. ER-RAHÎM: Ahirette sadece mü’minlere ihsan ve ikram eden.
3. EL-MELİK: Saltanatın ve mülkün sahibi olan sultan.
4. EL-KUDDÛS: Her türlü kusur ve noksanlıktan münezzeh olan. Maddi ve manevi kirlerden temizleyen.
5. ES-SELÂM: Zatı tüm hata ve kusurlardan münezzeh olan. Kullarını selâmete çıkaran.
6. EL-MÜ’MİN: Korkulardan emin kılan ve iman nurunu veren.
7. EL-MÜHEYMİN: Koruyup, muhafaza eden, her an gözetleyen.
8. EL-AZÎZ: İzzet sahibi, mağlup olmayan galip.
9. EL-CEBBÂR: Dilediğini zorla yaptırmaya muktedir olan.
10. EL-MÜTEKEBBİR: Her hadisede büyüklüğünü gösteren.
11. EL-HÂLİK: Her şeyi yoktan yaratan yaratıcı.
12. EL-BÂRÎ: Her şeyi birbirine uygun kusursuz bir tarzda yaratan.
13. EL-MUSAVVİR: Tüm varlıklara şekil ve suret veren.
14. EL-GAFFÂR: Günahları örtüp, bağışlayan, mağfiret eden.
15. EL-KAHHÂR: Her şeye galip ve hâkim olan ve kahreden.
16. EL-VEHHÂB: Karşılıksız veren.
17. REZZÂK: Bütün mahlûkatın rızkını veren.
18. FETTÂH: Kapıları açan, varlıklara suretler giydiren.
19. EL-ALÎM: Sonsuz ilim sahibi olan, her şeyi bilen.
20. EL-KABID: Dilediğine darlık veren, sıkan, daraltan.
21. EL-BÂSIT: Dilediğine bolluk veren, açan, genişleten.
22. EL-HÂFÎD: Alçaltan, aşağıya indiren, hor ve hakir kılan.
23. ER-RÂFİ: Yükselten ve aşağıdan yukarıya çıkaran, aziz eden.
24. EL-MUİZ: Dilediğine izzet ve şeref veren.
25. EL-MÜZİL: Dilediğini alçaltan ve zelil eden.
26. ES-SEMΑ: Her şeyi işiten.
27. EL-BASÎR: Her şeyi gören.
28. EL-HAKEM: Hükmeden, hak ile batılın arasını ayıran.
29. EL-ADL: Çok adil olan, asla zulmetmeyen.
30. EL-LATÎF: Lütfu bol olan, bütün gizli işlere vakıf olan.
31. EL-HABÎR: Her şeyden haberdar olan.
32. EL-HALÎM: Cezalandırmaya gücü yettiği halde yumuşak davranan ve cezaları hemen vermeyip tehir eden.
33. EL-AZÎM: Zat, isim ve sıfatlarında azamet sahibi olan.
34. EL-GAFÛR: Çok bağışlayan, mağfireti çok olan.
35. EŞ-ŞEKÛR: Az amele, çok ücret veren.
36. EL-ALÎ: Zat, sıfat, isim ve fiillerinde yüce olan.
37. EL-KEBÎR: Zat, sıfat, isim ve fiillerinde çok büyük olan.
38. EL-HAFÎZ: Koruyan, muhafaza eden.
39. EL-MUKÎT: Maddi, manevi rızıkları yaratıp, ulaştıran.
40. EL-HASÎB: Hesaba çeken ve kullarına kâfi gelen.
41. EL-CELÎL: Sıfatları sonsuz kemalde ve yücelikte olan.
42. EL-KERÎM: Çok cömert olan ve ikram eden.
43. ER-RAKÎB: Gözetleyen, muhafaza eden, koruyan ve bilen.
44. EL-MÜCÎB: Dualara cevap veren.
45. EL-VÂSİ‘: İsim ve sıfatlarıyla her şeyi kuşatan.
46. EL-HAKÎM: Her şeyde hikmet, fayda ve menfaatler gözeten.
47. EL-VEDÛD: Mahlûkatını seven, mahlûkatı tarafından sevilen.
48. EL-MECÎD: Cömert ve ihsanı çok olan, şan ve şeref sahibi olan.
49. EL-BÂİS: Öldükten sonra dirilten ve peygamberler gönderen.
50. EŞ-ŞEHÎD: Her şeye şahit olan.
51. EL-HAK: Varlığı zaruri, yokluğu asla düşünülemeyen, hem ezeli hem de ebedi olandır.
52. EL-VEKÎL: Kendisine güvenilip dayanılan ve tevekkül edilen.
53. EL-KAVÎ: Hakkında acz düşünülemeyen sonsuz kudret sahibi.
54. EL-METÎN: Kuvveti çok şiddetli olan.
55. EL-VELÎ: Mümin kullarına yardımcı ve dost olan.
56. EL-HAMÎD: Medhe ve senaya layık olan, övülen ve öven.
57. EL-MUHSÎ: Her şeyin tek tek sayısını bilen.
58. EL-MÜBDÎ: Mahlûkatı maddesiz ve örneksiz ilk baştan yaratan.
59. EL-MUÎD: Yaratılmışları yok ettikten sonra tekrar yaratan.
60. EL-MUHYÎ: Hayat veren, dirilten.
61. EL-MÜMÎT: Ölümü yaratan, öldüren.
62. EL-HAY: Diri, tam ve mükemmel manasıyla hayat sahibi olan.
63. EL-KAYYÛM: Her şeyi ayakta tutan.
64. EL-VÂCİD: İstediğini istediği anda bulan.
65. EL-MÂCİD: Şanı yüce ve keremi çok olan.
66. EL-VÂHİD: Kainatın tamamında birliğini gösteren.
67. EL-EHAD: Her bir mahlukta birliğinin mühürlerini gösteren.
68. ES-SAMED: Hiçbir şeye muhtaç olmayan.
69. EL-KADİR: Her istediğini yapmaya kâdir olan.
70. EL-MUKTEDİR: Her şeye gücü yeten.
71. EL-MUKADDİM: İstediğini ileri geçirip, öne alan.
72. EL-MUAHHİR: İstediğini geri koyan, arkaya bırakan.
73. EL-EVVEL: Başlangıcı olmayan.
74. EL-ÂHİR: Sonu olmayan.
75. EZ-ZÂHİR: Açıkça bilinen, varlığı aşikâr olan.
76. EL-BÂTIN: Zât ve mahiyeti gizli olan.
77. EL-VÂLÎ: Her şeyi tek başına idare eden.
78. EL-MÜTEÂLÎ: Şanına lâyık olmayan vasıflardan uzak ve yüceler yücesi olan.
79. EL-BER: Kullarına iyilik ve ihsanı bol olan.
80. ET-TEVVÂB: Tövbeleri kabul eden.
81. EL-MÜNTAKİM: Âsilerden intikam alan.
82. EL-AFÜV: Affı çok olan, bağışlayan.
83. ER-RAÛF: Şefkati ve merhameti çok.
84. MÂLİKÜ’L-MÜLK: Mülkün gerçek sahibi.
85. ZÜ’L-CELÂLİ VE’L-İKRÂM: Her türlü büyüklüğün ve celalin, her türlü keremin sahibi olan.
86. EL-MUKSİT: Adaletle hükmeden. Bütün işlerini denk ve birbirine uygun ve yerli yerinde yapan.
87. EL-CÂMİ‘: İstediğini istediği zaman ve yerde toplayan.
88. EL-GANÎ: Çok zengin, kimseye muhtaç olmayan.
89. EL-MUĞNÎ: Dilediğine zenginlik veren.
90. EL-MÂNİ‘: İstediği şeylere mani olan.
91. ED-DÂR: Elem ve zarar verecek şeyleri yaratan.
92. EN-NÂFİ‘: Hayır ve menfaat verecek şeyleri yaratan.
93. EN-NÛR: Âlemleri nurlandıran.
94. EL-HÂDÎ: Hidayete erdiren.
95. EL-BEDΑ: Örneksiz, benzersiz icad eden.
96. EL-BÂKİ: Varlığının sonu bulunmayan, ebedi olan.
97. EL VÂRİS: Mülkün gerçek sahibi ve varisi olan.
98. ER REŞÎD: Dilediğini iyiliğine ulaştıran, yol gösteren.
99. ES SABÛR: Çok sabırlı olan.

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu