Hikmetli Sözler

Bediüzzaman Said-i Nursi hazretlerinden Vecizeler -1

1- Bismillah her hayrın başıdır. Sözler – 5

2- Ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Sözler -5

3- Herşey, Cenab-ı Hakk’ın takdiriyledir. Sözler – 468

4- Sizin herşey’iniz muhafaza ediliyor. Her ameliniz yazılmıştır. Mektubat – 227

5- Şu âlemde mü’minin mü’mine karşı en büyük yardımı dua iledir.Barla -247

6- Kabir var, hiç kimse inkâr edemez. Sözler -1 42

7- Ey arkadaş! İnsan da başıboş, serseri, sahibsiz bir hayvan değildir.Mes– 44

8- Cesed-i insan; havaya, suya, gıdaya muhtaç olduğu gibi, ruh-u insan da namaza muhtaçtır. Sözler – 778

9- Zulme rıza zulümdür; tarafdar olsa, zâlim olur. Kastamonu L. – 207

10- Dinleyen söyleyenden daha iyi anlar. Sözler – 355

11- Cenab-ı Hakk’ın rızası ihlas ile kazanılır. Lem’alar – 152

12- Allah’a tevekkül edene Allah kâfidir. Mesnevi – 130

13- Nasihat istersen, ölüm yeter. Mektubat – 282

14- Hastalık, sabun gibi, günahların kirlerini yıkar, temizler. Lem’alar – 209

15- Nefsini ıslah etmeyen, başkasını ıslah edemez. Sözler – 269

16- Sen başıboş olmadığın gibi, bu hâdiseler de başıboş olamazlar. Şualar -109

17- Acaba sırf dünya için mi yaratılmışsın ki, bütün vaktini ona sarfediyorsun! S – 271

18- Dünya seyyar bir ticaretgâhtır. Öyle ise alış-verişini yap, gel…Sözler – 204

19- Evet bir incir çekirdeğinden koca bir incir ağacını ve ince bir sap ile koca bir kavunu bağlayıp çıkaran kudrete hiç bir şey ağır gelmez. Mesnevi – 94

20- Zamanın geçti kabirden başka mekânın var mı? Mesnevi – 96

21- Ömür kuşu da şimşek gibi geçmekte olup, seni kabir yuvasında hemen hemen nerede ise yumurtlamak üzeredir. B.Mesnevi – 222

22- Şimdiden görüyorum ki: Yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Lem’alar -129

23- Ömür sermayesi pek azdır. Lüzumlu işler pek çoktur. Lem. – 202

24- Misafir olan kimse, beraberce getiremediği bir şeye kalbini bağlamaz. Mesnevi-119

25- Dost istersen Allah yeter. Evet o dost ise, herşey dosttur. Mektubat -282

26- “Lezzetleri tahrib edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz.” Lem’alar – 163

27- Kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. Lem’alar – 207

28- Lezzetlerin zevalinden sonra kalan dumanları, günahlarıdır. Mesnevi – 71

29- Zarara rızasıyla girene merhamet edilmez ve lâyık değildir. Sözler -147

30- İnsan, şu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilmiş…Sözler – 329

31- Kadınlar yuvalarından çıkıp beşeri yoldan çıkarmış, yuvalarına dönmeli. Sözler -727

32- Gördüm ki, ben bir yolcuyum. Uzun bir yola gidiyorum, yani gönderiliyorum. Sözler – 325

33- Ahbabın gittikleri âlem karanlıklı değil, yalnız yerlerini değiştirdiler; yine görüşeceksiniz. Lem’alar -250

34- Biz gidiyoruz, aldanmakta faide yok. Gözümüzü kapamakla bizi burada durdurmazlar,sevkiyat var. Lem’alar – 224

35- Merdane kabre bak, dinle ne taleb eder. Sözler -170

36- Kanaat eden, iktisad eder; iktisad eden, bereket bulur. Mek. -282

37- Hased, hased edeni yakar. Uhuvvet Risalesi – 38

38- Hakikî ömrünü, bulunduğun gün bil. Sözler – 273

39- Şükürde bir zahmet yoktur. Bilakis nimetin lezzetini arttırır. Mesnevi-123

40- Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz. Sözler -19

41- (Ölüm) ile cesed dağılır, ruh bâki kalır. İşarat-ül İ’caz – 183

42- Ölümün hakikatını gören kâmil insanlar, ölümü sevmişler. Daha ölüm gelmeden ölmek istemişler. Sözler – 31

43- Senin vücudun taştan, demirden değildir. Lem’alar – 208

44- Yalnız ve yalnız Allah rızası için çalış … İhlâs Risalesi – 76

45- Hayat-ı ebediye burada kazanılacaktır. Mektubat -71

46- Helâl dairesi geniştir, keyfe kâfi gelir. Harama girmeye hiç lüzum yoktur. Sözler -29

47- Zekatı vermeyenin herhalde elinden zekat kadar bir mal çıkacak..Mek-173

48- Her müşkilat, (Allah’ın) kudretiyle hallolur. Mesnevi – 92

49- Ecel ve kabir insanı beklediği gibi, Cennet ve Cehennem de insanı bekliyor ve gözlüyor. Sözler – 87

50- “Lüzumsuz, geçici ve günahlı zevklerin âkıbeti, elemler ve teessüfler olmasından istemiyorum.” Emirdağ L.- 264

51- Hastaların duasını alınız, onların duası makbuldür. Lem’alar -214

52- İmana gel, mükedder olma. (Allah) seni senden daha ziyade düşünür. Mesnevi -120

53- Yardım vasıtası zekâttır. İşarat-ül İ’caz – 45

54- Devlete intisab; hizmet etmek içindir. Maaş kapmak için değildir. A.Bediiye – 331

55- Mâzide şükrünü eda etmediğin nimetlerin şükrünü kaza etmek lâzımdır. Mesnevi -137

56- Eğer namaz kılmazsan, senin o günkü âlemin zulümatlı ve perişan bir halde gider. Sözler – 273

57- İnsandaki nefis ise, şeytanı her vakit dinler. Lem’alar – 74

58- Dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Mesnevi – 130

59- Açılmaz düğümler, (Allah’ın) iradesiyle açılır. Mesnevi – 92

60- Devam etmeyen bir lezzette, hayır yoktur. B.Mesnevi- 563

61- (İnsan, ” az çok, büyük küçük her şeyden, her amelinden muhasebe ve sorguya çekilecektir.” B.Mesnevi – 444

62- Semanın yüzünde, hikmet içinde bir hareketi görmeyi âyet emrediyor. Sözler – 602

63- İbadet, yaradılışın ücreti ve neticesidir. İşarat-ül İ’caz – 98

64- Şükür, nimeti ziyadeleştirir, gafleti kaçırır. Lem’alar – 275

65- Nefis, hizmet zamanında geri kaçar. Mesnevi – 208

66- Yapan bilir; Elbette bilen konuşur. Mektubat – 89

67- (Kabirde yatanların lisan-ı hâli Biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz, yine sizinle görüşeceğiz. Lem’alar – 199

68- (Âhiret imanı, ihtiyarlara der Merak etmeyiniz, Sizin ebedî bir gençliğiniz var, gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Şualar – 225

69- Kabrin öbür tarafındaki endişe-i istikbal her ferdin en mühim mes’elesidir. L. – 173

70- Kabrin arkası için çalışınız, hakikî saadet ve lezzet ondadır. Mektubat -283

71- (Allah), bir insanı kâinat sisteminde hârika cihazlarıyla bir katre sudan birden zahmetsiz yaratır. Şualar – 659

72- Ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş, mükâfatlarInI göreceksiniz. Ş – 225

73- Amelinizde rıza-yı İlahî olmalı. Eğer o razı olsa, bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Lem’alar -160

74- Kusurlu geçmiş zamanlarıma pişman ve nâdim olup, evvelki güldüklerime şimdi ağlıyorum. Barla L.- 97

75- Namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibadet hükmünü alır. Sözler -21

76- Herşey kader ile takdir edilmiştir. Öyle ise kısmetine razı ol ki, kolaylık üstünde kolaylık göresin. B.Mesnevi – 257

77- Kavga kapısını kapamak için banka kapısını kapayınız. S. – 409

78- Ey insan, düşün! Sen alâküllihal öleceksin. Lem’alar – 86

79- Sen her cihetten fakir ve O’na muhtaçsın. B.Mesnevi – 257

80- Senin şu fâni dünyana bedel, bâki bir Cennet seni bekler. Mektubat – 227

81- Arkadaş, topraktan ve toprağa inkılab etmekten, kabirden ve kabre girip yatmaktan tevahhuş etme! Mesnevi – 241

82- Bizler uzun bir seferdeyiz. Buradan kabre, kabirden haşre, haşirden ebed memleketine gitmek üzereyiz. Mesnevi – 220

83- Elbette en bahtiyar odur ki: Dünya için âhireti unutmasın, âhiretini dünyaya feda etmesin. Mektubat – 71

84- İnsan hayvan gibi yaşamamalıdır. Ve yaşamaz. Muhakemat – 139

85- Kendine gel. İnsaniyete lâyık bir surette yüksel. Sözler – 679

86- Bil, Ey Aziz Kardeşim! Tefekkür, gafleti izale eder. Mes. -147

87- Ölüm sekeratı uyandırmadan evvel uyan! Mesnevi – 130

88- Bir şey tamamiyle elde edilemediği takdirde, o şeyi tamamiyle terketmek câiz değildir. İşarat-ül İ’caz – 9

89- Şu kısa, fâni ömrünü … Bâki şeylere sarfet ki, bâki kalsın. Mesnevi – 182

90- Allah namına vermek, Allah namına almak lâzımdır. Mek. -14

91- Allah için işleyiniz, Allah için görüşünüz, Allah için çalışınız. O vakit sizin ömrünüzün dakikaları, seneler hükmüne geçer. Lem’alar -17

92- Ey dil, iyi tad! Bir tavla kapıcısı ve bir fabrika yasakçısı nerede? Hazine-i hassa-i rahmet nâzırı nerede? Sözler – 28

93- Evet ümidvar olunuz. Şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sadâ, İslâmın sadâsı olacaktır. Tarihçe-i Hayat -133

94- Devamı olmayan şeyde kalb için hakikî bir lezzet yoktur. B. Mesnevi – 257

95- Eğer aklın varsa, kanaata alış ve rızaya çalış. Mektubat – 286

96- Kabir kapısını kapamadığınız için, siz kat’î olarak bu yolun yolcususunuz. S.- 634

97- Cisminin küçüklüğüne bakıp da günahlarını küçük zannetme. Mesnevi – 118

98- Herkes sana kabir kapısına kadar arkadaşlık eder. Sözler – 170

99- Eğer Allah’ı buldunsa, bütün eşya senindir gör. Sözler – 220

100- Hayat apartmanı yıkılıyor. Ömür tayyaresi şimşek gibi geçiyor. Mesnevi -109

101- Ne iyilik ve ne fenalık, cezasız kalmayacaktır. Gençlik R. – 112

102- (Kur’an mü’mine der Hayatın az ise, hayat-ı bâkiyeyi düşün..Sözler – 635

103- (Kur’an mü’mine der Ömrün kısa ise; ebedî bir ömrün var, merak etme. S. – 635

104- Fâniyim, fâni olanı istemem. Sözler – 221

105- Âcizim, âciz olanı istemem. Sözler – 221

106- En ziyade musibet ve meşakkate giriftar olanlar, insanların en iyisi, en kâmilleridirler. Lem’alar – 213

107- Kur’an kalblere kuvvet ve gıdadır. Ruhlara şifadır. Mesnevi – 127

108- Kendini başıboş zannetme. Sözler – 170

109- “Nekadar güzel yapılmış” de, “Ne kadar güzeldir.” Deme. Gençlik rehberi – 143

110- Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyle ise geç, iyi mallar dizilmiş arkasında… Sözler – 205

111- Umumî ve en mühim bir ihtiyaç ancak âhirettir. Mesnevi – 38

112- Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler. Mektubat – 225

113- Eğer vermek istemeseydi, istemek vermezdi. Mektubat – 302

114- Büyük görünme küçülürsün. Sözler – 724

115- Merak ilmin hocasıdır. Sünuhat – 45

116- “Namaz, dinin direğidir.” İşarat-ül İ’caz – 43

117- Şu vücud, sende vedia ve emanettir. Sözle r -213

118- (Dünya) misafirler için yapılmış bir handır ki daima dolup boşalıyor. Mesnevi – 43

119- Mal istersen, kanaat yeter. Mektubat – 282

120- Düşman istersen, nefis yeter. Mektubat – 282

121- Devam olmayan bir şeyde lezzet yoktur. Mesnevi – 129

122- Nefis daima kötü şeylere sevkeder. Lem’alar – 275

123- Dünya bir gün bize haydi dışarı diyecek. Lem’alar – 208

124- Dünyaya ne için geldiğini öğren. Lem’alar – 208

125- Seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. Lem’alar – 207

126- Kabir var, hiç kimse inkâr edemez. Sözler – 142

127- Kıyamette arz ölüp, siz sağ olarak çıkacaksınız. Sözler – 432

128- Bilirsin ki; ömür kısadır, lüzumlu işler pek çoktur. Barla L. – 66

129- Dünya seni terketmeden evvel, sen dünyayı terket. D.H. Örfi – 31

130- Zaman gösterdi ki: Cennet ucuz değil, Cehennem dahi lüzumsuz değil. Mek. – 472

131- Misafir, yolunu düşünmeli. Nasılki bu odadan çıkacağım, … diğer bir gün de dünyadan çıkacağım. Lem’alar – 236

132- Nev’-i beşerin en büyük mes’elesi Cehennem’den kurtulmaktır. Şualar- 232

133- Bir bülbülü yaratan, bütün kuşları yaratan olabilir. Şualar – 662

134- Hakikî ve elemsiz lezzet, yalnız imanda ve iman ile olabilir. Şualar – 199

135- Sizdeki gençlik kat’iyen gidecek. Sözler -145

136- Âhiretin vücudu, dünyanın vücudu kadar kat’î ve şübhesizdir. Lem’alar – 310

137- (Dünya) bizi terketmeden, biz onu terke çalışmalıyız. Lem: 208

138- Ömür durmuyor, çabuk gidiyor. Tarihçe-i hayat -: 555

139- Elbette pek yakında birbirimizden ayrılacağız. Tarihçe – 554

140- Hayat, teessürat ile tasaffi edip, teellümat ile cilalanarak kuvvet buluyor. B.Mes: 380

141- İnsanlara dinlettirmek ve hidayet vermek, Cenab-ı Hakk’ın vazifesidir. Lem’alar – 131

142- Madem her vakit ecel gelebilir; eğer insanı gaflet içinde yakalasa, ebedî hayatına çok zarar verebilir. Lem’alar – 212

143- Günahlar, hayat-ı ebediyede daimî hastalıklardır. Lem’alar – 209

144- Hastalık gafleti dağıtır, âhireti düşündürür, ölümü tahattur ettirir. Lem – 212

145- Hastaların kalbini hoşnud etmek, teselli vermek, mühim bir sadaka hükmüne geçer. Lem’alar – 214

146- Elbette biz başıboş değiliz. Sözler – 287

147- (Allah; ) Kabirden sizi ihya edip, haşre getirip, huzur-u kibriyasında hesabınızı görecektir. Sözler – 116

148- Bediüzzaman diyor ki: “Bir zaman gelecek, herkes benim halime gıbta edecektir.” Tarihçe-i hayat – 48

149- Ehl-i iman ile bütün kâinat alâkadardır, ondan memnundur. Lem’alar – 86

150- Biz, hizmetle mükellefiz. Neticeleri ve muvaffakıyet, Cenab-ı Hakk’a aittir. Kastamonu L.- 88

151- Her şeyin iyisine bak!. Sözler -35

152- Helâl dairesi geniştir. Keyfe kâfi gelir. Sözler – 29

153- Sen burada misafirsin ve buradan da diğer bir yere gideceksin. Mesnevi – 119

154- Dünya madem fânidir, değmiyor alâka-i kalbe…Mektubat – 79

155- Kur’an: Akıllara istikamet ve nur ve hayata hayat ve saadet veriyor.Söz – 446

156- “Mü’minin niyeti, amelinden hayırlıdır.” Sözler – 361

157- Kadere iman eden, gamlardan kurtulur. Şualar – 260

158- En büyük hata , insan, kendini hatasız zannetmesidir. Tarihçe-i Hayat – 72

159- Şeytanı dinleyen bir nefis, kusurunu görmek istemez. Lem – 88

160- Bu dünya eğer daimî olsa idi ve yolumuzda ölüm olmasaydı … Ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. Lem’alar – 208

161- Evet bu kâinatın perdesi altında çok acaib şeyler vardır, bizleri bekliyorlar. Mes – 27

162- Bu insan zanneder mi ki, başı boş bırakılacak ve yarınki hesaba çekilmeyecek. B.Mesnevi – 70

163- Madem iman gibi hadsiz derecede kıymetdar bir nimet bizde vardır; ihtiyarlık da hoştur, hastalık da hoştur, vefat da hoştur. Lem’alar – 238

164- Seherdir ehl-i zenbin tevbegâhı. Sözler – 234

165- Uyan ey gözlerim vakt-i seherde. Sözler – 234

166- İnsan bu âleme ilim ve dua vasıtasıyla tekemmül etmek için gelmiştir.S – 316

167- Allah’ın nuru ile nurlanan bir gönlün semasını hangi bulutlar kaplayabilir? T. H. – 9

168- Rahat, zahmette; zahmet, rahattadır. Lem’alar – 125

169- Sizin hanenizdeki masum evlâdlarınızla masumane sohbet, yüzer sinemadan daha ziyade zevklidir. Lem’alar – 203

170- Bir tek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir. Sözler – 21

171- Tenbellikle namazı terkeden veyahud kıymetini bilmeyen; ne kadar câhil, ne derece hâsir, ne kadar zararlı olduğunu bilâhare anlar, ama iş işten geçer. İ. İ’caz – 43

172- Herşey gibi, elbette gençliğin dahi lezzetleri gidecek. Lem – 233

173- Bir saatin sanatkârı nasıl saatini çevirir, açar, gösterir, tarif eder; Kur’an dahi, elinde kâinatı tutmuş öyle yapıyor. Mektubat – 190

174- (Tabiat), bir nakıştır, nakkaş olamaz. Lem’alar – 186

175- Dindaşlarınızla ittifak ediniz.. yani, ihtilafa düşmeyiniz. Lem’alar – 155

176- Şeytanın arkadaşları çoktur. A’sar-ı Bediiye: Münazarat

177- Bir tek adam seninle hidayete gelse, sahra dolusu kırmızı koyun, keçiden daha hayırlıdır. Şualar – 336

178- Mâdem Allah var. Elbette âhiret vardır. Sözler -104

179- Milletin kalb hastalığı; za’f-ı diyanettir. Bunu takviye ile sıhhat bulabilir. H. Ş. – 86

180- İnsan ibadetine i’timad etmemelidir ve dâima ibadetinin artmasına çalışmalıdır. İşarat-ül İ’caz – 99

181- Dünyanın lezaizi zehirli bala benzer. Lezzeti nisbetinde elemi de vardır. Mes-125

182- “Bir saat tefekkür, bir sene ibadet-i nâfile hükmünde” Kastamonu L.- 10

183- Bütün yıldızları elinde tutmayan, birtek zerreye Rab olamaz. Sözler – 591

184- (İnsan) Kusur etse, istiğfar etmeli. Yâ Rab! Kusurumuzu afvet, bizi kendine kul kabul et …Âmin. Sözler – 29

185- Cenab-ı Hak herşeyden daha büyüktür. B.Mesnevi – 121

186- İnsan der: “Çürümüş kemikleri kim diriltecek?” Sen, de: “Kim onları bidayeten inşa edip hayat vermiş ise, o diriltecek.” Sözler – 114

187- Sivrisineğin gözünü halkeden, Güneş’i dahi o halketmiştir. Mektubat – 468

188- Bu zamanda en büyük ihsan, bir vazife, imanını kurtarmaktır. Emirdağ L – 62

189- Bak çeşmelere, çaylara, ırmaklara… Yerden, dağlardan kaynamaları tesadüfî değildir. Sözler – 671

190- Kur’an, bitmez ve tükenmez bir hazinedir. Mektubat – 388

191- Bu meydan-ı imtihanda olanlar, başı boş değiller; saadet sarayları ve zindanlar onları bekliyorlar…Sözler – 52

192- “Beli bükülmüş ihtiyarlarınız olmasaydı, belâlar sel gibi üzerinize dökülecekti.” Lem’alar – 236

193- Hastalığın faidelerini, sevabını ve çabuk geçeceğini düşün, merakı kaldır, hastalığın kökünü kes. Lem’alar – 210

194- (İnsan), Bir çiçeği istediği gibi, koca bir baharı da ister. Sözler – 319

195- Ölüm, muzır hayvanlarla dolu bir hapisten geniş bir sahraya çıkmak gibidir. İşarat-ül İ’caz – 180

196- Bir derman, haddinden geçse, dert getirir. Mektubat – 475

197- Her vakit “Besmele”ye, … ihtiyaç vardır. Mesnevi – 231

198- Hastalığın hafifleşmesini istersen, merak etmemeye çalış. Lem’alar – 210

199- Mâdem ben de bu vatanın bir evlâdıyım, bu vatanın saadetine hizmet etmek benim için farzdır. Emirdağ – 105

200- İhlâsı kazanmak çok mühimdir. Lem’alar – 133

201- Hiç kimse, hiçbir işini besmelesiz bırakmasın. İşarat-ül İ’caz – 15

202- Bu dünya ebedî kalmak için yaratılmış bir menzil değildir. Mesnevi – 43

203- Cennet dahi ucuz değildir, mühim fiat ister. Mektubat – 397

204- Kur’an’ın zincirini muhkem tut. Onun sözüne kulak ver. Başkaları seni aldatmasın. Nurun ilk kapısı – 143

205- İşlediğimiz herbir günah, kafamıza giren herbir şübhe, kalb ve ruhumuza yaralar açar. Lem’alar – 8

206- (Allah), arının kanat sahifesini, hüceyrat ve zerrat ile yazdığı gibi, sema sahifesini de yıldızlar ve güneşler ile yazar, tezyin eder. B. Mesnevi – 271

207- Yeryüzü bir mescit. Mekke bir minber. Medine bir mihrap. O Bürhan-ı Babir. Peygamber Aleyhisselatü vesselam. Bütün ehli imana imam

208- Bana, ‘sen, şuna buna niçin sataştın?’ diyorlar. Farkında değilim. Karşımda müthiş bir yangın var. Alevleri göklere yükseliyor. İçinde evladım yanıyor, imanım tutuşmuş yanıyor. O yangını söndürmeye, imanı kurtarmaya koşuyorum. Yolda biri beni kösteklemek istemiş de ayağım ona çarpmış, ne ehemmiyeti var. O müthiş yangın karşısında bu küçük hadise bir kıymet ifade eder mi? Dar düşünceler, dar görüşler… Ben cemiyetin iman selâmeti yolunda âhiretimi de feda ettim. Gözümde ne Cennet sevdası ne Cehennem korkusu var. Cemiyetin yirmi beş milyon (Türkiye’nin o günkü nüfusu) Türk cemiyetinin imanı namına bir Said değil bin Said feda olsun. Kur’an’ımız yeryüzünde cemaatsiz kalırsa Cennet’i de istemem. Orası bana zindan olur. Milletimin imanını selâmette görürsem Cehennem’in alevleri içinde yanmaya razıyım. Çünkü vücudum yanarken gönlüm gül gülistan olur.”
(Tarihçe-yi Hayat, “Isparta Hayatı”)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu